ตารางเวรแพทย์ในเวลาราชการโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีและเครือข่าย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

วัน/เวลา08.00 – 09.00 น.09.00 – 12.00 น.12.00 – 13.00 น.13.00 – 16.00 น.16.00 – 17.00 น.
จันทร์นพ.ปกาศิตคลินิกโรคความดันโลหิตสูง
คลินิกศัลยกรรม
นพ.ชล
นพ.ปกาศิต
นพ.ทวี
นพ.สุเมธ
นพ.ปกาศิตคลินิกโรคผิวหนัง
พญ.พิทยา
นพ.ปกาศิต
นพ.ปกาศิต
อังคารนพ.ปกาศิตคลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
คลินิก หู คอ จมูก
นพ.วิชัย
นพ.วีระศักดิ์
นพ.ปกาศิต
นพ.ปกาศิตพญ.สุเทวี
นพ.วิชัย
นพ.วิชัย
พุธพญ.พิทยาคลินิกเบาหวาน
นพ.ชล
พญ.พิทยา
นพ.บรรจง
นพ.สุเมธ
พญ.พิทยานพ.สุเมธ
พญ.สุเทวี
นพ.สุเมธ
พฤหัสบดีนพ.สุเมธคลินิกทางเดินปัสสาวะ
คลินิกโรคผิวหนัง
คลินิก หู คอ จมูก
นพ.สุเมธ
นพ.วีระศักดิ์
พญ.พิทยา
นพ.สุเมธคลินิกโรคผิวหนัง
นพ.สุเมธ (เยี่ยมบ้าน)
พญ.พิทยา
นพ.สุเมธ
ศุกร์นพ.ทวีคลินิกเบาหวาน
คลินิกความดันโลหิตสูง
( ข้าราชการ/อปท )
คลินิกศัลยกรรม
นพ.ชล
นพ.ทวี
พญ.พิทยา
นพ.ทวีนพ.บรรจง
พญ.พิทยา
พญ.พิทยา