การดำเนินการในด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้ดำเนินการต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน อันเห็นได้จากมีการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขไว้แล้ว 4 แห่ง เพื่อดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง

  ด้วยการบริหารเพื่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน อีกทั้งได้พัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้มีการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสอดคล้องต่อสิทธิของภาคประชาชน ที่ได้กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ซึ่งมีคณะผู้บริการนำโดย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จึงได้กำเนินการ ก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-พ.ศ.2557 และได้รับสนับสนุนการก่อสร้างด้วยงบประมาณเทศบาลนครอุดรธานี และกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลประมาณ 140 ล้านบาท

  โรงพยาบาลฯ แห่งนี้ได้จัดให้มีการบริการด้านการรักษาโรคทั่วไปการสินิจฉัยโรค ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ เช่น ทันตกรรม การให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยระบบเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ศูนย์ฟอกไตศูนย์เยี่ยมบ้าน งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานแพทย์ทางเลือก และอื่นๆ ภายใต้ความมุ่งหมายที่วางไว้ ให้สถานพยาบาลแห่งนี้เป็นที่พึ่งพิง เพื่อดูแลสุขภาพและรักษาเมื่อเจ็บป่วยด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผลในรูปแบบ บริการที่ดีที่สุด รวดเร็วที่สุด สะดวกที่สุด และทันสมัยที่สุด ได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน