คู่มือต่างๆ

1. คู่มือการส่งออก 43 แฟ้ม >> ดาวน์โหลด  <<

2. คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จโปรแกรม Hosxp_pcu >> ดาวน์โหลด  <<

3. คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จโปรแกรม Hosxp_XE4 >> ดาวน์โหลด  <<

4. คู่มือการดึงราย Hosxp_pcu และ Hosxp_XE4 >> ดาวน์โหลด  <<

คู่มือใช้งานระบบงานต่างๆ HOSxP_XE4

ระบบงานทันตกรรม>>ดาวน์โหลด<<

ระบบงานนัดหมาย>>ดาวน์โหลด<<

ระบบงานปฏิบัติการ (LAB)>>ดาวน์โหลด<<

ระบบงานแพทย์แผนไทย>>ดาวน์โหลด<<

ระบบงานโภชนาการ>>ดาวน์โหลด<<

ระบบงานรังสีวินิจฉัย (X-ray)>>ดาวน์โหลด<<

ระบบงานเวชระเบียน>>ดาวน์โหลด<<

ระบบงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู>>ดาวน์โหลด<<

ระบบงานห้องฉุกเฉิน>>ดาวน์โหลด<<

ระบบงานห้องยาผู้ป่วยนอก>>ดาวน์โหลด<<

ระบบงานการเงินผู้ป่วยนอก >>ดาวน์โหลด<<

ระบบงานห้องตรวจแพทย์>>ดาวน์โหลด<<

 

ลิงค์ดาวโหลดโปรแกรมเกี่ยว 43 แฟ้ม

1.โปรแกรม OPPP 2010 >> ดาวน์โหลด <<

2.โปรแกรม SuperP2P >> ดาวน์โหลด <<

3.BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller >> ดาวน์โหลด <<

4.โปรแกรม Easy Report >> ดาวน์โหลด <<

5.โปรแกรม DataAudit >> ดาวน์โหลด  <<

ไฟล์ข้อมูลประชากร Cup เทศบาล

1.ไฟล์ POP เทศบาลนคร (ท.1) >> ดาวน์โหลด <<

2.ไฟล์ POP ศูนย์สาธารณสุขเก่าจาน >> ดาวน์โหลด <<

3.ไฟล์ POP ศูนย์สาธารณสุขท.8 >> ดาวน์โหลด <<

4.ไฟล์ POP ทั้งหมด >> ดาวน์โหลด <<

ยาแก้ไอ

ยาแก้ไอ >> ดาวน์โหลด <<