เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ.ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครอง เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. มีดังนี้
 กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาล    
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
หมายเหตุ : บริษัทอาจให้ผู้ประสบภัยแสดงหลักฐานแสดงการเกิดอุบัติเหตุจากรถ หรือประจำวันตำรวจแล้วแต่กรณีเนื่องจาก เงื่อนไขการประกันภัยนี้จะคุ้มครองผู้ประสบภัยที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถคันที่มีประกันภัยไว้กับบริษัทเท่านั้น ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้องแจ้งเหตุให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หรือหากมีการกระทำให้มีผู้ประสบภัยจากรถแล้วเป็นความผิดทางอาญาต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยไม่ชักช้า
สำนักงานสาขาอุดรธานี   214/32 ม.8 ซ.บ้านบงคำ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000  โทรศัพท์ 042-221-178-9,042-221-180
เอกสารประชาสัมพันธ์
1.ใบแนบสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุที่มารับบริการ คลิกดาวน์โหลด
2.เอกสารประชาสัมพันธ์จากบริษัทกลางฯ  คลิกดาวน์โหลด
3.ไฟล์ประชุมเรื่องสิทธิการให้บริการ(11 พย.2562) คลิกดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติกรณีอุบัติเหตุจากรถ มีประกันภัย พ.ร.บ.