วิสัยทัศน์

UDONTHANI MINICIPALITY HOSPITAL

เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน

เปิดทำการ
จันทร์ – อาทิตย์

08.30   –   20.00

เพื่อสุขภาพดี

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้
ระบบรอคิว เก็บประวัติการรักษา 
และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

และมีความสุขของทุกคน

มีระเบียบ  มีความเชื่อมั่น  ปรึกษาปัญหาสุขภาพ  ตรวจร่างกาย   รักษาโรค
เพื่อความสุขของทุกคน

พันธกิจ

UDONTHANI MINICIPALITY HOSPITAL

1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง

2. พัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร เทคโนโลยี และเครื่องมือ ให้มีความพร้อม ทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

3. ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย/องค์กรส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้านสุขภาพ แบบพึ่งพาตนเองได้ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ

4. สร้างศักยภาพให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนในระดับเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ